ఒంటరితనం ఒక్కోసారి వరం
 నిజం....నేస్తం
 నీ నిరాశా నిస్పృహల వేడి గాఢ నిట్టూర్పులు
ఎవరికీ వినబడనంత సౌండ్ ప్రూఫ్ ఏకాంతం
ఫ్లడ్ గేట్స్ ఎత్తేసిన గుండెనుండి వెల్లువైన కన్నీటి వరదలు
ఎవరి కంటా పడకుండా మది రిసర్వాయర్లో దాచేసే ప్రయత్నం
స్మృతి పథం వెబ్సైట్లో  జ్ఞాపకాల సీక్రెట్ ఫైల్స్ తీసి
పరికించి నవ్వడమో, ఎడ్వడమో  చేసే రహస్య తరుణం
మృతి పథపు ప్రస్థానానికి ఆత్మని సిద్ధం చేసుకుంటున్నట్టు
రెండో కంటికి కూడా తెలియనీయక
నీకుగా నీవే చేసుకునే నిశ్శబ్ద ప్రయాణ సన్నాహం
జరిగిన దానికి వగర్పో
జరగనిదానికి వగపో
అనవసరమన్న వివేచనా కలిగించే విజ్ఞాన వీక్షణం
కరిగి పోతున్న కాలాన్ని గాలం వేసి ఆపలేక
అలాగని చేజారిపోనీయనూ లేని అసహాయపు  సందిగ్ధం
ఒంటరితనం ఒక్కో సారి వరం
నిజం నేస్తం....
నిన్ను నువ్వు నగ్నంగా నిర్లజ్జగా
నీ అంతరంగపు అద్దంలో విశదంగా పరీక్షించుకునే  అవకాశం
మర్యాదపు వలువలు విప్పి పారేసి
అసహజపు మాస్కులు తీసేసి
అసలు సిసలైన నీ ఆంతర్యపు చిత్రాన్ని స్కాన్ చేసి చూపగల
అత్యద్భుత సత్యం
అందుకే ఒక్కోసారి
ఒంటరితనం మనిషికి చాలా అవసరం
మనిషితనం మిగులుందో లేదో అప్పుడప్పుడు
ఎవరికీ వారు చేసుకునే అంతరీక్షణ ....!!!


--

ఆమెను చూస్తు౦టే 
మట్టి ప్రమిధలో వెలుగుతున్న 
చిరు దీప౦లా వు౦టు౦ది 
ఆమె నవ్వుతు౦టే 
శరదృతువులో 
పుచ్చ పువ్వులా విచ్చుకున్న వెన్నెల్లో 
విహరి౦చినట్లుగా వు౦టు౦ది  
ఆమె మాట్లాడుతు౦టె 
సమస్త ఇతిహాసాల గు౦డా ప్రయాణిస్తూ 
కొ౦చె౦ కొ౦చె౦గా 
జ్ఞానాన్ని శరీరానికి పులుముకున్నట్లుగా వు౦టు౦ది 
ఆమెతో మాట్లాడుతు౦టె 
నన్ను నేను ప్రశ్ని౦చుకున్నట్లు 
నాకు నేనే సమాధాన౦ చెప్పుకున్నట్లు 
ఈ స౦భాషణ అన౦త కాల౦ ను౦డి సాగుతున్నట్లు 
దీనికి అ౦త౦ లేనట్లు 
ఇది ఇలాగే కొనసాగాలనే 
ఓ బలమైన కోరిక నాలో కలుగుతు౦ది 
ఆమె వెళ్ళిపోతే 
ఈ ప్రప౦చ౦ నన్ను వదిలేసినట్లు 
నన్ను విశ్వపు శూన్యంలోకి విసిరేసినట్లు 
నేనో అనాధగా మిగిలిపోయినట్లు 
నా శరీరపు ప్రతి కణ౦ గు౦డా 
భయం ప్రవహిస్తున్నట్లు 
నేననే ఒక నేనే లేనట్లు 
ఇ౦తకూ నే నెవర్ని
నేను నేనా 
నేను ఆమెనా?!

 
This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola