మన గోదావరి జిల్లాల యాసకు జాతీయ హోదాను తెచ్చి...నవ్వులను పంచడమే         కాకుండా...మన సాంప్రదాయాన్ని..గొప్పదనాన్ని  అందరికీ చూపించిన గొప్పమనీషి..మన ఇ.వి.వి.సత్యనారాయణ..     ఆయన లేరన్న..మాట..మనసుని కలచివేస్తోంది..

...మమ్మల్ని ఇలా ..కత్తి తో పొడిచేశారేమిటండీ..కాంతారావు గారూ....అని..

    ఆయన్ని అడిగితే..ఆ ఒక్కటీ .అడక్కు..అంటున్నారు...చెవిలొ పువ్వు           పెట్టి..నవ్వించిన..ఇ.వి.వీ...ఇలా ఏడిపించడం..మీకు తగునా..????....

ఆయనకు..మా అశ్రునివాళి....................

Ee Jeevanatharangalalo.mp3

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola